FAQ  ONDERHOUDSGELD

JustWatch

 
 

DEZE PAGINA IS ACHTERHAALD INGEVOLGE DE GERECHTELIJKE HERVORMING DIE DE FAMILIERECHTBANK INSTALLEERDE. SOMMIGE GEGEVENS KUNNEN WEL NOG ALS INSPIRATIE DIENEN.


BEVOEGDHEID

Tot welke vrederechter moet ik me wenden: wie is ‘bevoegd’ ?

- Voor procedures inzake huwelijks- en partnerproblemen (wettelijke samenwoners): het kanton van de echtelijke woonst, of dit laatste gemeenschappelijk adres.

  1. -Voor procedures voor onderhoudsgeld is de bevoegde rechter deze is van de onderhoudsgerechtigde.

Wie een verhoging vordert, kan dit voor de eigen vrederechter ter plaatse, net als wie voor het eerst een onderhoudsgeld vordert.

Wie een vermindering of afschaffing vordert, dient naar de vrederechter van de tot dusver onderhoudsgerechtigde te stappen.

Hoe kan ik terugvinden met welke rechtbank, in principe een bepaald adres overeenstemt ?

Volg deze link en vul het formulier in.


KOSTEN

Welke kosten zijn verbonden aan de aanbieding (“neerlegging”) van dergelijk verzoek (“verzoekschrift”) op de griffie ?

Het “rolrecht” dat u daarvoor op de griffie betaalt beloopt:

voor dringende en voorlopige maatregelen inzake huwelijks- en partnerproblemen (toepassing art. 223 B.W.): 35€

voor alle andere zaken in verband met onderhoudsgeld (aanvraag, verhoging, verlaging, afschaffing..): 25€ (in 2011)

U versnelt de procedure door dit contant te betalen: anders dient met de oproeping gewacht tot de creditering van uw overschrijving geboekt wordt.

U moet bij het verzoek ook een “getuigschrift van woonst” van de op te roepen partij voegen, dat u moet aanvragen bij de gemeentelijke diensten, en ten hoogste 15 dagen oud mag zijn. Dit getuigschrift  kost:

inzake toepassing art. 223 B.W. niets te Hooglede, en 2 € te Roeselare (regeling 2011)

inzake onderhoudsgeld: idem.


DOCUMENTEN

Welke documenten vraagt de vrederechter meestal (aan beide partijen, ongeacht met of zonder advocaat) om een aanvraag inzake onderhoudsgeld te onderzoeken ?

De lijst van ‘overtuigingsstukken’ en toelichting inzake onderhoudsgeld (toepasselijk in Roeselare anno 2011) vindt u hier.  Ze wordt normaliter bij een aanvraag meegegeven, of bij een oproeping gevoegd.

De verklaring daarvan is dat de vrederechter wil vermijden dat partijen éérst een rondje bekvechten over “welke gegevens wel of niet moeten voorgelegd worden”, vooraleer ze tot de kern van het probleem raken.

Een procedure inzake onderhoudsgeld (verhoging, verlaging of stopzetting) lijkt altijd in principe dringend.

Indien U goede redenen meent te hebben om bepaalde documenten niet voor te leggen, kunt u die uiteraard ter bespreking stellen. 

Hou er echter mee rekening dat “rechtspraak” een methode, in functie van rechtlijnigheid vergt, wat ook zijn invloed heeft op de essentiële elementen die in de beoordeling gebruikt worden: de vrederechter laat dit dus niet zomaar afhangen van de goodwill, (on-)zorgvuldigheid of procesactiviteit van partijen, want anders meet hij in deze materie met 2 maten en 2 gewichten, en dat is niet zijn/haar ding.


NIEUWE WETGEVING

Deze gegevens sluiten aan bij de nieuwe wet inzake de objectieve motivering inzake onderhoudsgelden, toepasselijk vanaf 01 08 2010. Zie de samenvatting daarvan hier via Legal World.


BUITENGEWONE ONDERHOUDSKOSTEN

Wat is in dit kanton de gebruikelijke definitie (tenzij u het anders vraagt) voor de zgn “buitengewone” kosten, die betaald zouden worden bovenop het maandelijks onderhoudsgeld ?

De in 2011 meest gebruikte formule inzake (niet zo) buitengewone kosten luidde :

- alle tandheelkundige kosten (dus niet alleen orthodontie)

- alle specialistische medische raadpleging en bijhorende medicatie (dus inclusief alle ziekenhuisopnames en ambulante - - - - behandelingen in ziekenhuis, bvb na ongeval of ernstige ziekte)

- pedagogisch verplichte schoolreizen in binnen-en buitenland.

Beide ouders delen die volgens een verdeelsleutel, aangepast volgens hun inkomsten (en tenzij u het anders vraagt of overeenkomt, à 50/50).

Onthou dat hoe ingewikkelder u dergelijke overeenkomst maakt (bvb ivm “gewone” schoolkosten), hoe méér “boekhouding” dit vergt (bvb met excel-bestanden die u maandelijks mailt aan de andere ouder), en hoe meer communicatie en bewijslevering (dus ook hoe méér kans voor discussie).


BILOCATIE

Wat is een “bilocatieregeling” ?

Het is een zgn “gedeeld verblijf” van een kind, dat afwisselend bij de ene en de andere ouder verblijft, gedurende een bepaalde periode (vaak een week, met vaste wisseldag), al dan niet 50/50 (het kan dus ook “asymmetrisch: dus wat langer bij de éne dan bij de andere ouder, volgens werkdagen of -uren).

Ouders staan dan elk in verhouding van tijdspanne én eigen financieel draagvlak  in voor de onmiddellijke kosten (voeding en verblijf), en treffen een regeling (of vragen een vonnis) voor wat men als de “verblijf - overschrijdende kosten” beschouwt (o.a. kledij, studie...), dus ook veelal à 50/50 tenzij u het anders vraagt of overeenkomt.


AFZONDERLIJKE WOONST

Welke criteria zijn er om iemand de echtelijke woonst toe te kennen als exclusieve afzonderlijke woonplaats tijdens een dringende procedure ?

Er zijn wel evidente elementen (o.a.  in verband met de uitoefening van een beroep of handel), maar ook het belang van de kinderen in functie van de “ouderlijke woonst” wordt in rekening gebracht.

Daarenboven bestaat er een wettelijke regeling in geval van partnergeweld of ernstige indicaties daartoe.

Ook in verband met afzonderlijk verblijf is professioneel advies aangewezen, des te meer deze problematiek  emotioneel zwaar weegt.


VOORBEELD

Volledig vrijblijvend, en enkel ter algemene info, vindt U een mogelijk voorbeeld van verzoekschrift:

- inzake dringende en voorlopige maatregelen bij familiale moeilijkheden voor echtgenoten en partners met gemeenschappelijke kinderen, klik hier.

- inzake dringende en voorlopige maatregelen bij familiale moeilijkheden voor echtgenoten en partners zonder gemeenschappelijke kinderen, klik hier.

- inzake verhoging van onderhoudsgeld voor kinderen, klik hier .

- inzake vermindering van onderhoudsgeld voor kinderen, klik hier .


INDEXCIJFER

Het onderhoudsgeld is bijna altijd gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer: ook indien dit “automatisch” van toepassing is dient de onderhoudsgerechtigde de berekening zelf uit te voeren en de nieuwe afrekening voor te leggen aan wie moet betalen.

U vindt alle gegevens over het gezondheidsindexcijfer hier. De berekening gebeurt met de regel van drie: basisonderhoudsgeld gedeeld door basisindexcijfer, vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer. 

Onderhoudsgeld, problemen tussen gehuwden of partners

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.