FAQ  RECHTSPRAAK

JustWatch

 
 

Op welke site kan ik rechtspraak opzoeken ?

FOD Justitie biedt u dit aan op Juridat of via de Centrale Bibliotheek van de FOD Justitie, die niet alleen voor magistraten, maar o.a. ook voor advocaten en bedrijfsjuristen toegankelijk is (ook via fax en mail).

Op de site van Kluwer (Legal World) vindt u ook heel wat actuele info, en andere juridische links.


Waar vind ik gepubliceerde rechtspraak van vrederechter Jan Nolf ?

Een lijst van ongeveer 160 gepubliceerde vonnissen, alfabetisch volgens 24 trefwoorden vindt u hier.

De chronologische lijst vindt u hier.

Daarna kan u de  full tekst van het vonnis in het opgegeven tijdschrift (bvb Tijdschrift van Vrederechters, Rechtskundig Weekblad, Tijdschrift voor Privaatrecht)) opzoeken. Ook uw gemeentelijke bibliotheek beschikt daar wellicht over.


De volledige tekst van het artikel van vrederechter Nolf inzake ‘Judge Shopping’ anno 1997 vindt u hier.


Iedere zaak vergt een specifieke beoordeling, maar wat inzicht in de rechtspraak van de betrokken vrederechter laat uiteraard zowel voor de burger als de professioneel, een betere voorbereiding van zijn dossier toe.


Juristen zijn het onderling inderdaad niet steeds eens over interpretatie en toepassing van bepaalde wetteksten (die ook niet altijd schitteren in duidelijkheid...). Als het u een troost kan zijn: soms leidt zelfs “minderheidsrechtspraak” tot aanpassing en verbetering van wetteksten. Zo lag de weigering van bepaalde vrederechters om nutsvoorzieningen af te sluiten bij onregelmatige betaling, tot een meer menselijke aanpak van deze problemen. Professor Sophie Stijns noemt de evolutie van de beoordelingsbevoegdheid van de rechter inzake ontbinding van overeenkomsten zelfs “het verhaal van een stille machtsgreep” (S. Stijns, ‘De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten’, vanaf p. 199).


Goede trouw, billijkheid, en verbod van rechtsmisbruik zijn sleutelbegrippen bij het werk van een vrederechter, die ook recht spreekt “vanuit een zorgzaamheidsperspectief” (bijdrage Prof Koen Raes in F. Evers, ‘Kiezen tussen recht en rechtvaardigheid’, vanaf p. 128).


“Rechters zijn geen machines, en gelukkig maar...” (Luc Hennart, Voorzitter REA Brussel in De Morgen van 13.02.2010, p. 6)

 

Rechtspraak

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.