FAQ  STATISTIEK

JustWatch

 
 

Hoeveel minnelijke schikkingen worden jaarlijks op het vredegerecht behandeld ?

De algemene evolutie inzake minnelijke schikkingen van 2002 tot 2009 voor West - en Oost- Vlaanderen op basis van de cijfers van FOD Justitie vindt u hier .

Voor heel België vindt u een vergelijking tussen 2008 en 2009 per (representatief) kanton hier .

De evolutie in het kanton Roeselare van 1987 tot juni 2011vindt u hier .

Het slaag - percentage volgens aard van de zaak: klik hier voor 2009  en hier voor 2010.

Of om het visueel voor te stellen: hierboven in het grijs, de ingebonden minnelijke schikkingen van 1987 links, en die van 2010 rechts. In 1987: 2 boekdelen, in 2010: 17 boekdelen.


Hoeveel gerechtskosten bespaarden deze minnelijke schikkingen ?

De berekening (raming) voor het resultaat van de besparing van gerechtskosten door de 5022 oproepingen in minnelijke schikking anno 2008 in het kanton Roeselare  vindt u    hier .


Hoeveel procedures worden jaarlijks op het vredegerecht behandeld ?

De statistiek procedures 2002 tot 2009 voor West - en Oost - Vlaanderen op basis van de cijfers van FOD Justitie (enkel zaken Algemene Rol) vindt u hier .

Een vergelijking (enkel zaken Algemene Rol) voor heel België voor 2008 en 2009 in de kantons die voor die beide jaren cijfers gepubliceerd hadden, vindt u hier .

De cijfers voor alle kantons (enkel zaken Algemene Rol)  in 2010 vindt u hier.


Hoe evolueerde het aantal procedures in het kanton Roeselare ?

De statistiek van het aantal procedures (enkel A.R.) van 1987 tot juni 2011 vindt u hier , maar omdat beelden soms méér zeggen dan woorden: zie op de foto rechts hierboven in het rood, de van de ingebonden vonnissen in 1987 en 2010 (respectievelijk links en rechts).

In 1987: 5 boekdelen, in 2010: 22 boekdelen. U moet er immers o.a. ook mee rekening houden dat de ‘motiveringsplicht’ thans heel anders ingevuld wordt dan voorheen: méér uitleg in een vonnis (vooral voor wie ongelijk krijgt...) betekent méér papier. Maar zonder de geslaagde minnelijke schikkingen waren het er uiteraard nog 1.000 tot 1.500 vonnissen méér.....


Hoeveel procedurekosten (dus zonder de uitvoeringskosten, zoals beslag) veroorzaakt een “doodgewone” procedure (zoals een invordering van facturen van gas, elektriciteit, water..) ?

Een concrete berekening voor 84 dergelijke zaken tijdens 3 zittingen op één week tijd in oktober 2009 vindt U hier .

Uiteraard illustreert dit het belang van een poging tot (niet verplichte) minnelijke schikking, in het kader van een klantvriendelijk beleid, en de armoede- bestrijding in deze crisistijd.


Hoeveel opbrengsten aan de staatskas genereerde het vredegerecht Roeselare ?

Onze ‘omzet’ ;-) voor 2009 vindt u hier .


Aan welk bevolkingscijfer beantwoordt het kanton van een vredegerecht ?

De statistiek voor de  bevolking per kanton vindt u voor de officiële publicatie in het B.S. in  2009 hier . Het K.B. van 30 03 2011 (B.S. 13 04 2011 - link hier) neemt voor O & W. Vlaanderen dezelfde cijfers als voor 2009 over. Volgens ditzelfde K.B. gaat het overigens om de bevolkingscijfers per 31 12 2008.


Hoeveel verzoeken tot ‘opneming ter observatie’ (de vroegere “collocaties”)  werden in dit kanton ingediend en ingewilligd ?

In de periode 1990 tot en met 2011:  80 aanvragen, waarvan 32 ingewilligd (40%).
Hoeveel voorlopige bewindvoeringen werden er ingediend, en zijn er hangend ?

In de periode 1991 tot en met 2011: 564

Op  20 10 2011 waren er 219 dossiers in omloop (= 39%).


In 112 van deze 219 dossiers werd een advocaat als voorlopig bewindvoerder aangeduid, bij gebreke van familiaal alternatief (geen familie of problemen), weze 51 %. Dit betekent geenszins dat in 1 op 2 dossiers een advocaat aangesteld wordt.

Deze 112 “professionele dossiers” waren toen verspreid over 19 advocaten, wat een gemiddelde spreiding betekent van ongeveer 4 dossiers per advocaat.

Het hoogste aantal dossiers voor één enkele advocaat beliep toen 19.


Hoeveel betwistingen inzake materiële en territoriale bevoegdheid doen zich voor de vrederechter voor ?

Voor 2008 in het kanton Roeselare: 9 in totaal (5 ambtshalve verwijzingen naar de Arrondissementsrechtbank, en 4 rechtstreekse verwijzingen naar een andere rechtbank).

In hetzelfde jaar werden 11 zaken vanuit andere rechtbanken naar de vrederechter van Roeselare verwezen.

In totaal geeft dit dus (9 + 11 =) 20 wisselingen inzake bevoegde rechter van en naar het kanton Roeselare. Op de 2.483 vonnissen in Roeselare betekenen de “eigen” 9 bevoegdheidsconflicten slechts ..0,36 %.

De verwijzing naar de bevoegde rechter betekent overigens ook dat verwezen wordt naar de eigen nabijheidsrechter, of de meer gespecialiseerde rechter, wat dus een meerwaarde betekent voor de kwaliteit van de behandeling van uw zaak.


Hoeveel consulten in eerstelijnsbijstand werden sinds 2002 in het vredegerecht te Roeselare aangeboden door de balie ?

Klik daarvoor hier.


Hoger beroep: een vrederechter hanteert een lange - termijn - beleid in zijn rechtspraak, en is daardoor zeer voorspelbaar, wat de rechtzekerheid ten goede komt. Dit betekent dat heel wat nutteloze procedures nooit worden ingesteld.

In hoeveel zaken werd in 2008 hoger beroep aangetekend in het kanton Roeselare ?

24 keer op 2.483 zaken (enkel de zgn. A. Rol gerekend), hetzij 0,96 %, dus 1 op 100.

Dit hangt ook samen met het gegeven dat het grootste aantal zaken dat aangebracht wordt, niet eens vatbaar is voor beroep. Daardoor is de precisie van een beslissing des te belangrijker.

In de maand oktober 2009 werden 242 zaken op de Algemene Rol ingeschreven: 188 daarvan zullen normaliter in laatste aanleg beoordeeld worden, hetzij 78 %. Dus is in 22 % van het aantal zaken hoger beroep mogelijk. Omgerekend kan dan het effectief beroepspercentage kan dus geraamd worden op hooguit 4,5 %. Dit zegt uiteraard niets over de reële hervorming in hoger beroep.


Cijfers 2009: hoe was de evolutie van het  aantal procedures allerhande en minnelijke schikkingen in 2009 ten opzichte van 2008 ?

Vrij stabiel:

- nieuwe zaken op de A Rol: 2.226 in 2009, tegenover 2.331 in 2008

- behandelde minnelijke schikkingen: 4.777 in 2009, tegenover 5022 in 2008 (aanvragen: resp. 4.519 en 5.093).

Het percentage geregelde minnelijke schikkingen en akkoorden bleef stabiel: van 31,88 % in 2008 tot 32,34 % in 2009 (berekend op het aantal behandelde zaken, niet het aantal aanvragen).


Cijfers 2010:

Eerste kwartaal 2010: Recentste cijfers inzake (niet wettelijk verplichte) minnelijke schikkingen:  na 1545 oproepingen, werden er 481 geregeld of een akkoord in getroffen., hetzij een slaagpercentage van gemiddeld 31 %. Het overzicht daarvan vindt u hier .

Aan een gemiddelde kostprijs van 224 euro per vermeden procedure (dagvaardingskosten en RPV) betekent dit voor de daarbij 481 ‘gratis’ geregelde zaken een besparing aan gerechtskosten van 107.744 euro....

Kostprijs voor Justitie: gemiddelde inzet reëel geraamd op min. 15 minuten per zaak (alle personeel bij oproeping, zitting, en verwerking verrekend) = 386 werk(over)uren, of 48 werkdagen, dus ruim 2 maanden full time inzet van één personeelslid.

Theoretisch betekent dit een besparing van (107.744 euro : 386 uren =) 279 euro/werkuur.


2 juni 2010: extra - zitting invorderingen OCMW. In 170 van de 397 opgeroepen zaken betaling of akkoord (= 43 %). 29 % van het ingevorderde werd al voor de zitting betaald. Bespaarde gerechtskosten (in vergelijking met een “klassieke”procedure) voor deze éne zitting: 38.080 €


Eerste halfjaar 2010 (28 juni om precies te zijn): procedures + 12 % (van 1.317 naar 1.474), minnelijke schikkingen + 19 % (van 2.069 naar 2.466) ten opzichte van 30 06 2009.


13 oktober 2010: extra - zitting invorderingen OCMW. In 137 van de 327 opgeroepen minnelijke schikkingen, betaling of akkoord (= 42 %). Bespaarde gerechtskosten (tegenover een “klassieke” procedure) voor deze éné zitting: 30.688 €


! december 2010: extra - zitting OCMW. Inzake de ziekenhuisfacturen 150 betalingen of akkoorden op de 369 opgeroepen (= 41 %). Bespaarde gerechtskosten (tegenover een “klassieke” procedure) voor deze éné zitting: 33.600 €.


Cijfers 2011

2 maart 2011: extra - zitting invorderingen OCMW (ziekenhuisfacturen). In 153 van de 401 opgeroepen dossiers minnelijke schikkingen, betaling of akkoord (=  “slechts” 38 %). Bespaarde gerechtskosten (tegenover een “klassieke” procedure) voor deze éne zitting: 34.272 €            


Besluit ?

Justitie in termen van ‘maatschappelijk terugverdieneffect’ rendeert ook (en vooràl) in crisistijd, maar de werklast - meting kan ook uitgevoerd worden aan de hand van het uur dat we ‘s avonds het licht doofden en de computer afzetten..., vandaar de ;-) in de spreadsheet bij de “achturendag”.

Justitie is géén nine to five job, no way !


Voor een persartikel in verband met de statistische gegevens over de vredegerechten, en interview van o.a. vrederechter J. Nolf, , klik hier voor De Standaard van 26.08.2010.


Over communicatie & transparantie gesproken: hoeveel bezoekers telde de oorspronkelijke website van het vredegerecht Roeselare (www.vredegerechtroeselare.be ) vanaf 01 09 2009 tot en met 13 12 2011 ?

Klik hier .

 

Statistiek (hierboven ook in beeld: het verschil tussen 1987 en 2010)

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.