FAQ   PARKEREN

JustWatch

 
 

NIEUWS UIT ROESELARE

16 10 2012: Het derdenverzet wordt door vrederechter Ostyn afgewezen als ‘onontvankelijk’. De bezwaren van de Stadsontvanger Roeselare tegen het vonnis van 25 05 2011, geveld door vrederechter Nolf worden dus niet ’ten gronde’ onderzocht’.

Pers: klik hier voor link naar Het Nieuwsblad 18 10 2012.

Algemene duiding:

Het onderzoek dat een rechter voert, valt altijd uiteen in 3 vragen, die in deze logische volgorde moeten beantwoord worden:

  1. -ben ik bevoegd ? Een rechter moet vooreerst oordelen of de rechtzoekende zich wel tot het juiste ‘loket’ in justitie wendt. Dat is geen theoretische vraag: immers betekent de verdeling van bevoegdheid ook dat de rechtzoekende recht heeft op een behandeling van zijn zaak door de daarvoor gespecialiseerde rechter (materiële bevoegdheid) en op de juiste locatie (territoriale bevoegdheid). In dit geval stelt die vraag geen probleem: een ‘derdenverzet’ (het verzet tegen een vonnis van wie daar oorspronkelijk geen procespartij in was, maar wiens rechten daar wel door geschaad zouden kunnen zijn) moet onderzocht worden door de rechtbank die dat initiële vonnis velde (art. 1125 Gerechtelijk Wetboek).  Voor meer info, klik op de FAQ ‘bevoegdheid’ (link hier).

  2. -is de vraag van de rechtzoekende ‘toelaatbaar’  of ‘onontvankelijk’ ? M.a.w. heeft die een ‘belang’ en ‘hoedanigheid’ om in die zaak te procederen ? Die voorwaarden zijn voorzien in de art. 17-18 Ger. W. Daarenboven zijn er bijzondere voorwaarden voor het derdenverzet opgenomen in art. 1122 - 1123 Ger.W. Ook wordt in dat kader onderzocht of de (verval-)termijnen, en andere vormvoorwaarden gerespecteerd zijn. In bepaalde gevallen kan een procedure die afgewezen werd als ‘ontoelaatbaar’ opnieuw ingesteld worden, in de juiste vorm, of door de juiste (rechts-)persoon mét belang en hoedanigheid.

  3. -is de vraag van de rechtzoekende gegrond ? Enkel als die 2 voorgaande vragen positief beantwoord worden, komt vervolgens de ‘grond van de zaak‘ aan de orde, met name de discussie over gelijk/ongelijk over het eigenlijke ‘subjectieve recht’ zelf. 


02 09 2011: betekening ‘derdenverzet’ Stadsontvanger Roeselare tegen één der vonnissen van 25 05 2011. Ingeleid op de zitting van 13 09 2011 en alsdan onbepaald uitgesteld op verzoek van de betrokken advocaten om de zaak verder ‘in staat te stellen’.

Na de benoeming van de nieuwe vrederechter werd de zaak gefixeerd voor en gepleit op 28 09 2012.


25 05 2011 om 10.00 uur:  voor die tweede zitting zijn er  “slechts” 172 dagvaardingen (= €4.300 rolrechten voor de Belgische Staat).

Het vonnis van een eerste ‘testcase’ werd uitgesproken op het einde van die zitting.

U leest dit vonnis (geanonimiseerd & niet-officiële versie) hier .

Duiding: Een rechter geeft volgens de deontologie geen commentaar op een eigen vonnis, en moet volstaan met “quod scripsi, scripsi” (klik hier voor ‘Wablief’ in het Latijn). De publicatie van vonnissen on line, zoals een moderne justitie mogelijk zou moeten maken, bespoedigt wel de informatie voor wie er belang bij heeft, én het maatschappelijk en juridisch debat erover: in dié zin kan deze eerste on-line publicatie van een vredegerecht aanmoedigen om aan de weg te timmeren voor een meer efficiënte rechtsbedeling...

Bespreking van dit vonnis door de vakpers:

  1. -door professor Michel Maus in De Juristenkrant van 15 06 2011 ‘Wanneer degelijke wetgeving voor parkeerheffingen ?’ (p.12) link hier

  2. -door professor Michel Maus in ‘Rechtskroniek voor Vrede- en politierechters 2012 ‘Het juridisch laboratorium van de parkeerheffing’ (p. 139 - 140 & 143).

  3. -door advocaat Elfri De Neve op zijn website over ‘Parkeerretributie en strijdigheid met privacy’ link hier)


Pers over dit onderwerp: zie de link naar de pagina ‘Pers’ hier.


25 03 2011: een eerste pakket invorderingen bij dagvaarding werd door N.V. Parkeren Roeselare opgestart met een extra - zittingsdag op 25 maart en 25 mei 2011, telkens om 10 uur, voor een maximum van 300 zaken per zitting. Voor de zitting van 25 03 2011 werden 216 dagvaardingen op rol gebracht (= 212 x €25 = €5.300 aan rolrechten voor de Belgische Staat).


11 03 2011: de vraag van het vredegerecht van 28 10 2010 voor een aanvullend personeelslid werd op 11 03 2011 afgewezen “om budgettaire redenen” (Omzendbrief 154)... niettegenstaande o.a. deze extra “omzet” van (5.300 + 4.300 =) €9.600 op nauwelijks twee maand tijd.


ALGEMENE INFO

De nieuwe parkeerregeling houdt voor veel steden en gemeenten in dat de vrederechter bevoegd wordt voor de onbetaalde parkeergelden (betalend parkeren, blauwe zone, overschrijden tijd...).


Het arrest van het Grondwettelijk Hof nr 59/2010 van 27 mei 2010 gaf een nieuwe wending aan de problematiek.  Aangepaste wetgeving volgde volgens het ingediende voorstel van Decreet van 8 juni 2010, dat gestemd werd op 30 juni 2010. Een verzoekschrift met opmerkingen is ondertussen ter behandeling aan de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken overgemaakt.

Enkele elementen van de (verdere) discussie vindt u in de tussenkomst van de indiener van het voorstel, L. Caluwé hier , en de verslaggever, S. van Rouveroij, hier .

Wordt dus na al heel wat voorgaande wetgeving verder vervolgd: een samenvatting van het huidig wetgevend kader vindt u hier via Legal World.

Een voorstel tot wetswijziging van vrederechter Nolf vindt u in De Juristenkrant van 23 03 2011 (p. 12).

Dit gaf aanleiding tot een parlementaire vraag op 29 03 2001 (klik hier), en werd op 25 10 2011 overgenomen in een wetsvoorstel van NVA (klik hier).

Verdere info vindt u hier op de blog van  10 11 2011 ‘Takel het parkeergebeuren’.


SITUATIE VREDEGERECHT ROESELARE anno 2011

Het vredegerecht te Roeselare dient hiervoor (na vergelijking met andere steden) op termijn rekening te houden met een  minimum van 1600 - tal gerechtelijke invorderingen per jaar, wat uiteraard een fenomenale toename van de werklast zal betekenen.


Op de zeer gemotiveerde vraag van 23 03 2010 (klik hier voor een uittreksel) voor extra - personeel werd door de Minister van Justitie niet ingegaan, gelet op de aangekondigde besparingen volgens de omzendbrief nr 154 van 23 12 2009 , waartegen de Adviesraad van de Magistratuur protest (klik hier) aantekende op 13 01 & 02 02 2010.


Bij  brief van 28 10 2010  werd de vraag aan de Minister voor een extra - personeelslid buiten kader bij hoogdringendheid gevraagd, gelet op de thans in het vooruitzicht gestelde invorderingen. Parketten kunnen beslissen parkeerovertredingen niet meer te vervolgen (zie de GvA van 13 10 2010 daarover hier ) maar een vrederechter zou aan rechtsweigering doen als hij wegens werkoverlast geen vonnissen zou maken. Het uitspreken van vonnissen is daarenboven aan een strikt tijdschema onderworpen (1 maand: art. 769 Ger.W.) en een meldingsplicht aan het Parket (art. 770 § 2 Ger.W.) bij vertraging met meer dan een maand.


Wel is er een groot onderscheid tussen het werk van de vrederechter en de griffie: het “uitspreken” van een vonnis kan snel gebeuren door de vrederechter als er geen juridische betwistingen zijn, maar daar zit een hele “machine” achter: van het inschrijven van de dagvaardingen, het ingeven in de computers van de projecten, tot het afleveren en verzenden van kopieën en expedities....

Rekening houdend met de overuren die nu al geklopt worden, is dit zonder extra personeel niet haalbaar: geen enkele overheidsdienst, laat staan privé - dienst verhoogt zijn omzet met 73 % (geraamd minimum 1600 bijkomende procedure, op 2200 bestaande per jaar). In Roeselare zit er niet de minste ‘rek’ meer op de personeelsinzet, want daar werkt men al in extreme spreidstand. Ook als rekening gehouden wordt met een vlotte, quasi - administratieve afhandeling (inderdaad op mogelijke principe - betwistingen na niet te vergelijken met andere “tijdsintensieve” bevoegdheden zoals familiale problemen, huur...) dan nog gaat het om een werklastverhoging die alle redelijke proporties overschrijdt.


GEEN MINNELIJKE SCHIKKINGEN MOGELIJK

Het personeelstekort verklaarde dat voor deze invorderingen des te minder extra inzet mogelijk was voor voorafgaandelijke pogingen tot minnelijke schikking, die overigens zonder wettelijke regeling, niet verplicht kunnen worden gesteld (art. 731, lid 2 Ger.W.).


Daarenboven betreffen deze retributies niet de voorkeurmaterie van de (niet-verplichte) minnelijke schikkingen, die in dit vredegerecht op vrijwillige basis gepromoot worden binnen het kader van de zorgsector en de bijzondere vertrouwensrelaties (ziekenhuisfacturen, schoolrekeningen, erelonen dokters, paramedici, advocaten...).  Evenmin gaat het om elementaire en dus noodzakelijke voorzieningen voor leven en werk van alle dag, waar vrederechter Nolf zelfs de (her-)invoering van de verplichte minnelijke schikkingen bepleit (huur, gas, water elektriciteit, telefonie): zie daarvoor zijn bijdragen in De Morgen, Humo en De Juristenkrant hier onder ‘Pers‘ .  


Parkeren behoort tot het (publiek) verkeersgebeuren en het gebruik van (beperkte) openbare ruimte, wat een bepaald beleid met zich kan meebrengen: de vrederechter kan niet zomaar tussenkomen in dit overheidsbeleid.  Op dat punt geldt de “scheiding der machten”, wat een ‘Government by Judges’ verbiedt, laat staan rechterlijk Poujadisme.

Ook een vrederechter heeft uiteraard zijn persoonlijke opinie en voorstellen voor wijziging in wetgeving: daarvan neemt hij echter afstand in zijn neutrale functie bij het uitspreken van een vonnis.

De taak van de rechter bestaat er o.m. wél in de wettigheid van de retributie of het parkeergeld na te zien, te verifiëren  of er een “redelijke verhouding” bestaat tussen de retributie en de verleende dienst, en of de aanspraak concreet bewezen voorkomt.


KOSTEN

De gerechtelijke invordering, zelfs van geringe bedragen, betekent zoals ook in andere zaken minstens 3 types van gerechtskosten bovenop de retributie zelf:

- de kost van de gerechtsdeurwaarder voor de dagvaarding (minimum ong. 70 à 95 €,

- het rolrecht voor de Belgische Staat à 25 € dat in de globale dagvaardingskost begrepen is,

- de rechtsplegingsvergoeding (RPV): deze wordt in de praktijk tot het wettelijk minimum beperkt (in 2011 voor de laagste schaal geïndexeerd tot 82,50 € ), indien de opgeroepene geen betwisting formuleert, of enkel afbetalingen nastreeft.

Zie in dat verband ook hier de FAQ pagina ‘kosten’.


KLACHTEN ?  BEZWAREN ?  ADVIES ?  GEDAGVAARD ?  PROCEDURE ?

Omwille van personeelsgebrek konden uw betwistingen niet bij wijze van ‘oproeping in minnelijke schikking’ behandeld worden (zie hoger).

Evenmin is het de griffie of de vrederechter toegestaan advies te geven: klik hier voor de mogelijkheden van (ook gratis) juridisch advies.


Indien u een aanrekening van parkeerretributie ontving, waarmee u niet akkoord gaat, maar nog niet gedagvaard werd, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Dienst Mobiliteit van de Stad Roeselare (klik hier voor mail) of de exploitant, de N.V. Parkeren Roeselare in de ‘Parkingshop’ bij de Wallenparking (of klik hier voor mail formulier).


Indien u gedagvaard werd, en u ‘zonder voorbehoud’ verkiest te betalen, vindt  u een voorstel van afrekening op de eerste bladzijde van de dagvaarding. U neemt dan contact op met de gerechtsdeurwaarder (gegevens in de dagvaarding vermeld).


Indien u naar aanleiding van een dagvaarding voor de vrederechter persoonlijk betwisting wenst te voeren, is het praktisch, én in uw belang dat u dit schriftelijk doet voor de zitting, volgens de info die u o.a. vindt op de FAQ pagina ‘procedure’ (klik hier) en de FAQ pagina ‘zitting’ (klik hier).

 

Parkeerretributies

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.