FAQ

JustWatch

 
 

KOSTEN

Welke kosten (“rolrecht”)zijn aan de griffie te betalen bij de aanbieding van dergelijk verzoek ?

De kosten (tarief 2011) hangen af van de procedure, binnen het kader waarvan de vraag gesteld wordt:

- voorlopige bewindvoering: 0,00 €

- voogdij (beide ouders overleden): 0,00 €

- ouderlijke macht: 27 €


DOCUMENTEN

Welke documenten vroeg (ere-) vrederechter Nolf meestal om een aanvraag te onderzoeken ?

De lijst van documenten die u verwacht werd voor te leggen vindt u hier .

Als u goede redenen meent te hebben, om die niet allemaal voor te leggen, kunt u dit ter bespreking stellen. “Njet” is echter voor een vrederechter geen antwoord, want “rechtspraak” veronderstelt ook hier een methode, in functie van rechtlijnigheid: oordelen zonder de gebruikelijke gegevens, komt neer op meten met 2 maten en 2 gewichten, en daar doet een vrederechter niet aan mee (zie ook hierna onder ‘FISCUS’).

De vrederechter is er dus niet om moeilijk te doen, maar wel om consequent te zijn, en vraagt dat u ook van uw kant daarvoor begrip opbrengt.

Als de griffie u in dat verband voor vervollediging van uw dossier contacteert, is dit de wens van de vrederechter zelf, en u versnelt de procedure door uw spontane medewerking.


NALATENSCHAP

Indien het onroerend goed voortkomt uit een nalatenschap waarin de (verlengd) minderjarige of de beschermde persoon gerechtigd is, dient voorafgaand aan het verzoek tot machtiging van de verkoop ervan, de procedure gevoerd tot machtiging van aanvaarding der nalatenschap “onder voorrecht van boedelbeschrijving”.

Omwille van de gebrekkige medewerking, ondervonden bij de reële uitvoering van deze boedelbeschrijving, werd vanaf 1 september 2010 slechts dergelijk machtiging verleend, indien de notariële akte boedelbeschrijving reeds vooraf, bij het verzoekschrift tot machtiging gevoegd wordt. Op die manier is de vrederechter zeker dat een boedelbeschrijving geredigeerd werd, zonder dat - zoals in het verleden - eindeloos dient herinnerd. Daarenboven kan de machtiging tot aanvaarding (onder dat voorrecht) beter gemotiveerd ten opzichte van een eventueel alternatief van verwerping. Voor het overige is het duidelijk dat er geen machtiging nodig is om de boedelbeschrijving op te stellen: de ‘machtiging’ die gevraagd moet worden, betreft enkel de “aanvaarding van de nalatenschap onder (dat) voorrecht”.

Voor een voorbeeld van dergelijk verzoekschrift tot ‘aanvaarding van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving’: zie naar gelang van het geval in kwestie de FAQ ‘(verlengd) minderjarigen, ‘ouderlijke macht’ en voogdij , of de FAQ ‘voorlopige bewindvoering’ .


SCHATTING

Wat is de indicatieve richtprijs voor een schatting van een modaal onroerend goed door een beëdigd deskundige, voorkomend op de lijst van het vredegerecht (zie hier de FAQ deskundig onderzoek) volgens de gebruikelijke criteria (o.a. vergelijkingspunten, foto’s binnen en buiten, liggingsplan..) ?

Ongeveer 250 euro + BTW 21 % (richtprijs kanton Roeselare 2011).  Dan gaat het niet om een gerechtelijke opdracht (dus door de vrederechter zelf bevolen), maar om uw rechtstreekse opdracht aan deze door uzelf gekozen deskundige: verifieer dus met hem/haar of uw vraag wel degelijk binnen dit prijsbestek past. De vrederechter komt daarin niet tussen (zie ook hierna onder ‘FISCUS’).


MAKELAAR

Wat gebeurt er met de kosten van een makelaar die uitsluitend gelast werd door bekwame mede-eigenaars ?

Deze opdracht bindt enkel henzelf, en niet de ‘onbekwame’ : bij de verdeling van de verkoopprijs wordt dit tenzij andersluidend, gemotiveerd akkoord van de vrederechter, enkel van hun aandeel afgehouden.


FISCUS

Wat indien er ernstige indicaties opduiken dat “handgeld” betaald zou zijn ?

De voorlopig bewindvoerder wordt door de vrederechter ambtshalve opgeroepen voor afzetting, en de vrederechter legt ambtshalve klacht neer bij het Parket tegen alle betrokkenen (toepassing van art. 29 Wetboek van Strafvordering).

Welke onderzoeksmaatregelen neemt de vrederechter zelf om te weten of een correcte prijs betaald is ?

De standaardprocedure houdt o.a. ook in dat door de vrederechter navraag uitgevoerd wordt bij de Ontvanger van de Registratie “of de voorgestelde prijs aanvaardbaar voorkomt, en in negatief geval de waarde te bepalen”  (Toepassing art. 236, 2e lid Registratiewetboek (Fiscaal Wetboek - Fiscale documentatie Vandewinckele, actuele voorinformatie nr 149.13 d.d. 14.01.1985, p. 16).

De deskundige en de verzoekende partij kunnen ook opgeroepen worden.

Procedure machtiging verkoop

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.