FAQ  VONNIS

JustWatch

 
 

Hoe langt duurt het (normaliter) voordat door een vrederechter een vonnis uitgesproken wordt, vanaf de pleidooien (met “sluiting der debatten”) ?

In zaken van geschillen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden: meestal dezelfde dag (bvb dinsdag) of de eerste donderdag erop volgend.

In zaken waarbij de opgeroepene verstek maakt: zo goed als altijd dezelfde dag (uitgezonderd bvb consumentenkredieten: op 1 maand).

In zaken die gepleit zijn en/of waarin “besluiten” en/of “stukken” zijn uitgewisseld: van 1 week tot 1 maand, uitzonderlijk 2 maand maximaal.

Just(ice)-in-time delivery hangt van veel elementen af: de medewerking van procespartijen, complicatie van het dossier, (over-)belasting van personeel, informatica....


Geeft de rechter uitleg bij zijn beslissing (vonnis) ?

Ja, maar precies énkel in het vonnis zelf, dat dus “gemotiveerd” is op het vlak van de feiten en het recht. Nadat het vonnis uitgesproken is mag de rechter daarover niet meer corresponderen. Het is dus nutteloos daarover brieven of mails te schrijven, en de rechter zal ook geen enkele van de partijen of hun advocaten in verband met zijn uitspraak te woord staan. Indien u het oneens bent, dient u bvb hoger beroep aan te tekenen, of een ander rechtsmiddel, voor zover u aan de wettelijke voorwaarden in dat verband voldoet: U vindt die in het Gerechtelijk Wetboek.

Onthou dat een rechter een mens én een jurist is, voor wie regels gelden die hij niet zelf geschreven heeft: dus niet te verwarren met de Wetgevende Macht, en evenmin een helderziende, een tovenaar of het Orakel van Delphi.


Moet ik op de datum van uitspraak het vonnis komen aanhoren: leest de rechter dit voor ?

Het vonnis wordt u of uw advocaat een paar dagen (indien mogelijk de dag zelf)  na de voorziene datum voor uitspraak toegestuurd. Het is beter dat de zitting besteed wordt aan nieuwe te beoordelen zaken, dan de (saaie) voorlezing van reeds besliste zaken: stel u in de plaats van de (ongeduldig) wachtenden nà u ...

U kunt er wel kennis van nemen op de griffie. Raadpleeg best uw advocaat, want die zal het u meteen ook kunnen duiden.


Toelichting bij het lezen, en begrijpen van een vonnis vindt u hier. .  De vrederechter doet zijn best om dit niet in het  “Ambtenarees” uit te spreken, want de bedoeling is dat u het begrijpt, vooral als u toch ongelijk krijgt. Anders wordt het zelfs “ambetantenarees”...


Het vonnis werd uitgesproken: hoe moet het nu verder voor de uitvoering (betaling) ervan ?

U bent aanlegger (vragende partij) met advocaat: uw advocaat zal de veroordeelde partij de rekening in der minne presenteren, en bij gebreke van betaling, laten uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder, zo nodig door beslag;

U bent aanlegger en u verdedigde uw belangen zelf: het is hoffelijk dat u zelf de afrekening van het vonnis maakt en aan de andere partij voorlegt, maar uiteraard kan een gerechtsdeurwaarder dat ook voor u doen;

U bent verweerder en werd veroordeeld: u krijgt via advocaat of gerechtsdeurwaarder de afrekening op basis van het vonnis. Win advies in over eventuele “rechtsmiddelen” (verzet, beroep, cassatie...) en indien u “berust” (dus niets verder juridisch onderneemt) kunt u uitvoeringskosten van de gerechtsdeurwaarder (betekening, beslag op (on-)roerende goederen, loonbeslag...) besparen door te betalen of redelijke afbetalingstermijnen voor te stellen, én die meteen uit te voeren.

Besluit:  in de uitvoering van een vonnis komt de vrederechter nooit tussen. Zo nodig behoort dit tot de bevoegdheid van de beslagrechter (in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk ).


Voor de uitvoering van het vonnis moet u over de “expeditie” ervan beschikken: wat is dat, hoe raakt u eraan, en hoeveel kost dit ?

- Wat ? Om het eerst even ingewikkeld te zeggen, het betreft de “uitvoerbare afgifte” van het vonnis, nl. een kopie ervan, met speciale vermeldingen erbij (“formule van uitvoerbaarverklaring”), die het voor de gerechtsdeurwaarder mogelijk maken aan de hand ervan tot betekening (een soort kennisgeving) en beslag over te gaan.

- Wie ? Advocaten bestellen dit op de griffie, hetzij de gerechtsdeurwaarder. Indien u over geen advocaat beschikte in de procedure, is het wijs dit door de gerechtsdeurwaarder te laten opvragen, want dit wordt door de griffie maar één enkele keer afgeleverd: als dit document zoek raakt, is een zeer speciale (en dus dure) procedure nodig (art. 1379 Ger.W.) om er een tweede te bekomen (om te vermijden dat 2 x uitgevoerd wordt voor hetzelfde vonnis).

- Prijs ? Een getekend afschrift of koste anno 2011 1,5 €/blad, dus  15 € voor 10 blzn: nee, géén korting bij lange vonnissen :-(  Voor ongetekende afschriften is de prijs wél degressief: 3,5 € voor 10 blzn :-)

- Hoe ? In tegenstelling tot wat VRT-Canvas in Terzake op 12 04 2010 ouwbollig leek te demonstreren, kost dit géén tijdverlies: een eenvoudig telefoontje, briefje, fax of zelfs mail aan de griffie volstaat, en het wordt u onmiddellijk na creditering van uw betaling (online via Pay@Finpost) toegestuurd..... Voor een aanvraag per mail klikt u hier.


U bent niet akkoord met het vonnis: wat te doen ?

- Voor een vonnis ‘op tegenspraak (of ‘geacht op tegenspraak’), namelijk als u of uw advocaat uw verdediging waargenomen heeft, maar geen ‘gelijk’ haalde:

- ofwel is het vonnis ‘in eerste aanleg’ uitgesproken: dan kan u hoger beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg of de rechtbank van koophandel te Kortrijk. De zaak wordt dan opnieuw behandeld, in de mate dat het vonnis door u bekritiseerd (“bestreden”) wordt.

- ofwel is het vonnis ‘in laatste aanleg’ uitgesproken: dan kan u enkel cassatie aantekenen, en wordt het vonnis door het Hof van Cassatie slechts op vormfouten onderzocht (geen nieuwe behandeling van de grond van de zaak). U dient daarvoor een beroep te doen op een advocaat bij het Hof van Cassatie, die eerst de haalbaarheid van uw vraag zal onderzoeken.

- Voor een vonnis ‘bij verstek’ (u bent niet - of niet tijdig - komen opdagen voor de zitting, en heeft zich dus niet kunnen of willen verdedigen):  U of uw advocaat kan verzet aantekenen. In de regel gebeurt dit bij dagvaarding (via gerechtsdeurwaarder). Advocaten kunnen die kosten besparen door een ‘proces verbaal van vrijwillige verschijning op verzet’ voor te leggen (dan is enkel het rolrecht verschuldigd).


In ieder geval hebt u alle belang bij professioneel advies: lichtzinnig verweer of hoger beroep kan aanleiding geven tot schadevergoeding wegens “tergend of roekeloos” verzet of beroep.


Voor statistische gegevens in verband met (ook) dit onderwerp: klik hier .

 

Vonnis

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.