FAQ  (o.a.) HUUR

JustWatch

 
 

Hoe vraag ik een procedure inzake huur aan, en wat zijn de griffiekosten (“rolrecht”) daaraan verbonden  ?

Nadat u best eerst een ‘minnelijke schikking’ betracht hebt (zie de FAQ pagina daarover hier) , geeft u op de griffie voor de eigenlijke procedure (bvb huurachterstal, huurontbinding, uitdrijving, teruggave huurwaarborg, onderhoudswerken..) een “verzoekschrift” af (zie de voorbeelden op het einde van deze pagina). U kunt het ook opsturen, maar de zaak wordt pas opgeroepen nadat u dan het rolrecht overgeschreven hebt: u werkt dus sneller door zelf met uw verzoek naar de griffie te komen, en contant te betalen.

Het rolrecht daaraan verbonden bedraagt  anno 2014 40€ (per eisende partij) tot een gevorderd bedrag van €2000. Daarboven wordt het €80 (per eisende partij).

In verband met dat gevorderd bedrag zal de griffie u een formulier ‘pro fisco’ voorleggen dat u dient in te vullen over het onderwerp en de waarde van de vordering.

U dient echter daarbij tevens een getuigschrift van woonst (op naam van de op te roepen partij) te voegen, dat u op de gemeentelijke diensten bekomt, en ten hoogste 15 dagen oud mag zijn. Aan de aflevering daarvan zijn (in 2014) geen kosten verbonden in de meeste gemeenten (volgens art. 126 Nieuwe Gemeentewet).


Wat is een “verzoekschrift” ?

Het is een soort “brief” aan de vrederechter, waarbij u of uw advocaat alle gegevens verschaft (op een liefst zo duidelijk mogelijke wijze) met betrekking tot:

- wie u bent als “verzoeker”;wie u wenst te laten oproepen

- wat u van de opgeroepene vraagt (o.a. cijfermatig, chronologisch, eventueel een spreadsheet, preciseer of u de ontbinding vraagt en in dàt geval ook de uitdrijving).

- uw motivering in dat verband (contract, feitelijke gegevens...).

Wees daarin precies, volledig en zakelijk, (en dus efficiënt):

- Aanspreektitels: “Uedele”, “Edelachtbare” enz. zijn voltooid verleden tijd. Een vredegerecht is géén “baronie” of “klein koninkrijk”, wat bepaalde pers daar ook moge over vertellen. “Aan de vrederechter” of “Geachte vrederechter” volstaat.

- Midden: een zin beginnen met “Vertoogt U met eerbied.......Overwegende dat.... Het de Vrederechter behage.......” =  taalkundig juridisch antiquariaat, net zoals uzelf betitelen als “Rekwestrant(e)” en andere LouisQuinze-vrolijkheden.

- Slot: “Met de meeste eerbied” mag u best vervangen door een formule waarmee u ook een beleefde brief afsluit, bvb. “Hoogachtend”.

Een vrederechter leeft en werkt net als u, in de 21ste eeuw, niet in die van Napoleon ;-)


Volledig vrijblijvend, en enkel als algemeen voorbeeld vindt u een mogelijk type-verzoekschrift:

- voor een verhuurder, in verband met onbetaalde huur en huurontbinding, klik hier .

- voor een huurder, in verband met gebrekkig eigenaar-onderhoud en vraag tot herstel, klik hier .

Onderschat niet het belang dat U kunt hebben bij juridische bijstand .


In bepaalde gevallen is een dagvaarding (dus van een gerechtsdeurwaarder, al dan niet via uw advocaat) noodzakelijk. Dit brengt hogere kosten met zich mee (vanaf ong. €60 bovenop het rolrecht), die bij de gerechtskosten gevoegd worden indien de optie voor een dagvaarding terecht bleek (bv. als het niet om een huurcontract, maar om ‘bezetting zonder recht of titel’ gaat).

In het andere geval blijft dit supplement aan kosten ten laste van de verzoekende partij. Laat u zich in dat verband professioneel adviseren.


Voor waarborgsommen die niet op een geïndividualiseerde rekening werden geplaatst: hoe berekent de vrederechter de “gemiddelde marktrente” van art. 10 par. 2 Woninghuurwet ?

Die wordt billijkheidshalve begroot op de rentevoet, toegestaan door de Deposito-en Consignatiekas in de rubriek ‘Onbevoegden, Vruchtgebruikers en Borgtochten’ , maar commercieel markt - conformend geherwaardeerd à 150 %. Daarenboven wordt zij gekapitaliseerd.

De lijst van de rentevoeten sinds 1997 tot 2011 vindt U hier .


Hoe bereken ik de indexatie van de huur ?

Klik hier voor de huurcalculator van de FOD Economie.


Voor statistische gegevens over (ook) dit onderwerp, klik hier .


Uitdrijving ?

Tip 1: verifieer vooreerst of je in je oproeping in minnelijke schikking, of verzoekschrift, of dagvaarding de ‘clausule van uitdrijving’ niet vergeten hebt.

Tip 2: Huur is géén ‘bezetting zonder recht of titel’ (en ook geen ‘bezetting ter bede’). Over misverstanden over wat je wel of niet kan doen bij ongewilde bezetting van je onroerend goed, lees m’n duiding van 10 03 2017 op Knack.be - link hier).

 

Huur (en 2 tips bij ‘bezetting’ onderaan de pagina)

“Recht spreken kan het verhaal worden waardoor de rechter mens wordt, en de mensen menselijker maakt. Daar wortelt zijn vrijheid, en zijn verantwoordelijkheid.” (*)

G. Rommel, vrederechter St. Gillis B.